Heavendata Background

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych 40three GmbH (zwanej dalej "40three") z firmami zgodnie z §14 BGB. Stanowią one umowę ramową i mają zastosowanie również do przyszłych zamówień, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich przez 40three w każdym poszczególnym przypadku.

1.2 Odmienne postanowienia Klienta stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim 40three wyraźnie wyraziła na nie zgodę w formie tekstowej.

1.3 Oferta 40three skierowana jest wyłącznie do klientów komercyjnych.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty składane przez 40three są niewiążące i podlegają potwierdzeniu, chyba że w danym przypadku wyraźnie zaznaczono inaczej.

2.2 Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez 40three. Odbiór może być wyraźny lub dorozumiany przez rozpoczęcie świadczenia.

2.3 Klient gwarantuje, że dostarczone przez niego informacje dotyczące jego osoby i innych okoliczności istotnych dla umowy są kompletne i poprawne.

3. Ceny i warunki płatności

3.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązują aktualne ceny katalogowe 40three w cenniku opublikowanym w momencie zawarcia umowy. Wszystkie ceny nie zawierają obowiązującego podatku VAT.

3.2 40three jest uprawniona do podwyższenia cen po uprzednim powiadomieniu w formie tekstowej z okresem wypowiedzenia wynoszącym 90 dni. Zmienioną cenę uważa się za uzgodnioną, jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 60 dni. W przypadku sprzeciwu obie strony mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

3.3 Faktury wystawione przez 40three są płatne w momencie dostawy. Nawet bez dodatkowego upomnienia, po upływie 14 dni Klient popada w zwłokę w zapłacie.

3.4 W przypadku opóźnienia w płatności, 40three ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę oraz do zawieszenia usług w całości lub w części.

3.5 Wstrzymanie płatności na podstawie roszczeń wzajemnych lub potrącenie roszczeń wzajemnych jest niedopuszczalne, chyba że są one bezsporne lub zostały ustalone przez sąd.

4. Okres umowy, zmiana taryfy i opcje dodatkowe

4.1 Klient może wybrać pomiędzy płatnością miesięczną i roczną. Płatność dokonywana jest z góry. Okres obowiązywania umowy odpowiada okresowi wybranemu dla płatności.

4.2 Umowa jest automatycznie przedłużana na ten sam okres po jej wygaśnięciu, chyba że została wypowiedziana w formie tekstowej do 30 dni przed końcem umowy.

4.3 Usługi dodatkowe można zarezerwować w dowolnym momencie i zakończyć w dowolnym momencie na koniec okresu rozliczeniowego za usługi dodatkowe, o ile podczas rezerwacji usługi nie uzgodniono innych warunków. Okres rozliczeniowy dla usług dodatkowych odpowiada okresowi obowiązywania umowy w przypadku umów miesięcznych; w przypadku umów rocznych jest to dzień miesiąca, w którym została zawarta umowa ramowa, do tego samego dnia następnego miesiąca.

5. Obowiązki klienta

5.1 Klient otrzymuje od 40three jedno konto użytkownika na osobę fizyczną, która ma mieć dostęp do Oprogramowania 40three. Klient zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie dane dostępu do Oprogramowania 40three są utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Wspólne korzystanie z konta użytkownika przez kilka osób jest niedozwolone. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika, zlecenia zablokowania konta przez 40three lub zapewnienia zmiany hasła dostępu, jeśli dane dostępowe stały się dostępne dla innej osoby.

5.2 Klient zobowiązuje się nie przesyłać żadnych nielegalnych treści do systemów 40three. W przypadku znalezienia w systemie Klienta treści o charakterze przestępczym, 40three ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta bez uprzedzenia.

5.3 Jeśli Klient instaluje oprogramowanie dostarczone przez 40three na swoich własnych systemach, musi najpierw stworzyć pełną kopię zapasową i sprawdzić swój system pod kątem kompatybilności. W przypadku wykrycia problemów podczas instalacji, przerwie on instalację i podejmie lub zaniecha wszelkich rozsądnych działań, aby zminimalizować szkody. W szczególności poinformuje on niezwłocznie 40three o zaistniałym błędzie. Również podczas użytkowania oprogramowania klient będzie regularnie wykonywał kopie zapasowe.

6. Gwarancja

6.1 40three gwarantuje zakres funkcji zgodnie z opublikowanymi opisami usług. Warunkiem jest, aby Klient miał dostęp z odpowiednich systemów i za pomocą odpowiedniego oprogramowania zgodnie z naszymi wymaganiami systemowymi.

6.2 40three zapewnia dostępność systemu zgodnie z odrębnie opublikowaną Umową o Poziomie Usług (SLA). Umowa SLA jest częścią kontraktu.

6.3 Obowiązek gwarancyjny w przypadku roszczeń z tytułu wad kończy się po upływie jednego roku, chyba że chodzi o przypadek oszustwa lub roszczenia odszkodowawcze.

6.4 40three nie gwarantuje spełnienia indywidualnych wymagań Klienta, w szczególności nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonych korzyści ekonomicznych. Roszczenia gwarancyjne przysługują wyłącznie bezpośredniemu Klientowi i nie mogą być cedowane.

7. Ograniczenia odpowiedzialności

7.1 40three ponosi odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, wyłącznie w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania lub gdy doszło do zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego.

7.2 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w niniejszym §7 obowiązują odpowiednio również w stosunku do pracowników i innych osób, którym 40three powierzyła wykonanie zobowiązania.

Odpowiedzialność 40three jest w każdym przypadku i niezależnie od podstawy prawnej ograniczona do dwukrotności wartości zamówienia. W przypadku zobowiązania ciągłego z regularnymi płatnościami, odpowiedzialność jest ograniczona do dwukrotności obrotu netto z ostatnich 24 miesięcy przed wystąpieniem szkody.

7.4 Ograniczenia te nie mają zastosowania do szkód opartych na oszukańczym zamiarze oraz do szkód osobowych (szkody na życiu, ciele lub zdrowiu).

8. Poufność i ochrona danych

8.1 Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wiedzy zdobytej w zakresie przedmiotu umowy, chyba że wiedza ta jest publicznie dostępna lub musi być udostępniona ze względu na nakaz sądowy lub przepisy ustawowe.

8.2 W przypadku przetwarzania danych osobowych w imieniu klienta wymagana jest pisemna zgoda zgodnie z art. 28 DSGVO dla klientów z UE. Standardowy szablon można uzyskać na stronie support@heavendata.com. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień DSGVO podczas korzystania z usług 40three.

8.3 40three przetwarza wszystkie dane Klienta wyłącznie w imieniu Klienta i nie przekazuje ich osobom trzecim ani nie wykorzystuje do własnych celów.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Jeżeli klient jest kupcem, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Karlsruhe.

9.2 Niniejsza umowa oraz cały stosunek prawny pomiędzy stronami podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).